Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży De Oliveira Studio Małgorzata de Oliveira

DEFINICJE

 • Sprzedawca – De Oliveira Studio Małgorzata de Oliveira ul. Chełmońskiego 7a/1 76-200 Słupsk NIP 8392864129 REGON 364176671
 • Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna, prawna bądź podmiot nie posiadający osobowości prawnej korzystający z treści zawartych na stronie internetowej Sklepu – potencjalny nabywca
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem deoliveirastudio.com – administratorem oraz właścicielem jest De Oliveira Studio Małgorzata de Oliveira
 • System DotPay, PayU – systemy umożliwiające płatność poprzez Internet. Płatność poprzez system jest możliwa przy użyciu karty kredytowej bądź ze środków na koncie DotPay lub PayU.
 • Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
 • Regulamin – niniejszy regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep działający pod adresem deoliveirastudio.com prowadzony jest przez De Oliveira Studio Małgorzata de Oliveira.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu wyrobów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie, określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin stworzony został na podstawie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin zawiera również informację na temat zawierania umów na odległość zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
 4. Regulamin został umieszczony na stronie Sklepu aby każdy potencjalny Klient przed dokonaniem zakupu mógł się z nim zapoznać.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dokonywać sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Aby Klient mógł korzystać ze Sklepu niezbędne jest posługiwanie się sprzętem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz programem umożliwiającym przeglądanie stron.
 2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta możliwe jest po włączeniu w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies.

OFEROWANE PRODUKTY:

 • warsztaty
 • warsztaty grupowe
 • sesje zdjęciowe
 • Fotoalbumy
 • Fotoksiążki
 • Odbitki
 • Wydruki wielkoformatowe

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient składa zamówienie poprzez zaznaczenie a następnie akceptację wyboru produktu jakim jest zainteresowany. Produkt ten umieszczany jest w „koszyku”.
 2. Informacje dotyczące produktów umieszczone na stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składa ofertę kupna określonego produktu poprzez złożenie zamówienia w sposób zgodny z Regulaminem. Zamówienie złożone w sposób niezgodny skutkować będzie nie zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje na skutek potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje za pomocą e-maila.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 2 Dni roboczych od dnia jego wpływu lub odmówić przyjęcia zamówienia w tym terminie, jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane zgodnie z warunkami Regulaminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.
 5. Przez zawarcie Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć umówiony produkt do Klienta i przenieść na niego własność. Klient zobowiązuje się do odbioru produktu i zapłaty umówionej ceny przed dokonaniem realizacji.

ZMIANY I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do rezygnacji lub zmiany zamówienia do chwili potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
 2. Informacja o rezygnacji lub zmianie zamówienia zostanie przyjęta i uznana przez Sprzedawcę wówczas gdy zostanie przekazana na adres email: biuro@deoliveirastudio.com. Klient zobowiązany jest w treści wiadomości wskazać numer złożonego Zamówienia.

CENY OFEROWANYCH PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny produktów oferowanych w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich.
 2. Cena umieszczona obok oferowanego produktu jest wiążąca dla Sprzedawcy w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Zmiana ceny nie ma wpływu na cenę produktów, na które zostało złożone zamówienie przed zmianą ceny.

ZASADY PŁATNOŚCI

Sprzedawca umożliwia Klientowi płatność za zamówione produkty w następujący sposób:

 • Przelewem
 • Za pomocą systemów DotPay, PayPal lub PayU

Klient wybiera formę płatności przy składaniu zamówienia.

DOSTAWA PRODUKTÓW

Klient po wybraniu i opłaceniu produktu otrzymuje informację zwrotną od Sprzedawcy celem umówienia spotkania i realizacji wybranego produktu.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby Klient otrzymał zamówiony produkt bez wad.
 2. Klientowi Sklepu przysługują uprawnienia wynikające z odpowiedzialności Sprzedawcy w przypadku niezgodności zamówionego produktu z Umową Sprzedaży.
 3. Klient ma prawi do złożenia Sprzedawcy reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności zamówionego produktu z umową Sprzedaży.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się przystąpić do rozpatrzenia złożonej reklamacji i udzielić Klientowi informacji zwrotnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient ma możliwość do rezygnacji z zakupionego produktu w terminie 48h bez podawania przyczyny odstąpienia.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w wyżej wskazanym terminie Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania środków pieniężnych Klientowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 3. W przypadku produktu – sesje zdjęciowe – prawo odstąpienia od umowy regulują prawa konsumenta i są zawierane jako umowa o wykonanie dzieła.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek trudności lub braku możliwości korzystania ze sklepu internetowego przez Klienta w przypadku, gdy szkody powstały w z winy Klienta np. Sprzedawca nie ma możliwości przesłania dostarczenia potwierdzenia zamówionego produktu z powodu przepełnionej skrzynki e-mail.
 2. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klientów Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa;
 • szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostępności sieci Internet witryny Sklepu Internetowego, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności np. działania i zaniechania osób trzecich, siła wyższa;
 • podanie nieprawdziwych bądź niepełnych informacji przez Klienta

DANE OSOBOWE KLIENTA

 1. Administratorem danych osobowych Klienta gromadzonych za pomocą formularza wypełnianego przy składaniu zamówienia lub w inny sposób w celu zawarcia Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca: De Oliveira Studio.
  Kontakt : 76-200 Słupsk ul. Chełmońskiego 7a/1
  tel. 577033193
  e-mail: biuro@deoliveirastudio.com
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do przygotowania, zawarcia, zmiany bądź rozwiązania Umowy Sprzedaży oraz w celu jej prawidłowej realizacji.
 3. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych.
 4. Sprzedawca zapewnia Klientom swobodne korzystanie z prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych ich dotyczących.
 5. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży podmiotom zajmującym się dostarczaniem Klientom wyrobów oferowanych w Sklepie w zakresie do tego niezbędnym.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Szata graficzna sklepu, logo www.deoliveirastudio.com treści oraz zdjęcia umieszczone na stronie internetowej Sklepu są chronione prawem autorskim.
 2. Zabrania się rozpowszechniania, wykorzystywania jakichkolwiek elementów strony bez zgody sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2020r.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zmiany te nabierają mocy po upływie 14 dni od dnia publikacji zmian na stronie internetowej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.